Poly EagleEye IV 高清摄像头

Poly EagleEye IV 高清摄像头

      Poly EagleEye IV | 宝利通Polycom MPTZ-10高清摄像头

 • EagleEye IV 12x HDCI (MPTZ-10) 8200-64350-001
 • EagleEye IV 4x HDCI (MPTZ -11) 8200-64370-001
 • Poly EagleEye IV 高清摄像头 功能介绍

  Polycom EagleEye IV 摄像头

  Polycom EagleEye IV 摄像头配备 4k 图像传感器,允许摄像头放大而不会丢失清晰度。

  12/4倍变焦功能可让摄像头为更大的会议室做好准备,在会议参与者可能离摄像头较远的地方。与 Polycom Group 300、310、500、550 和 700 编解码器兼容。

  快速流畅的移动让 EagleEye IV 摄像头能够为远程参与者提供最佳视野。编解码器为摄像机供电,这意味着更少的电缆,并且您可以安装摄像机而不必靠近墙壁插座。

   支持的视频会议系统:

  • Polycom Group 300

  • Polycom Group 310

  • Polycom Group 500

  • Polycom Group 550

  • Polycom Group 700

  • 可从 HDX 编解码器的一号 HDCI 输入口供电

  Poly EagleEye IV 高清摄像头 技术参数

  • 摄像头类型: 1/2.33" CMOS Polycom EagleEye IV

  • 图像传感器: 4k

  • 分辨率:高达高清 1080p @60fps

  • 视野:水平 65°,垂直 39°

  • 平移和倾斜: +/-100° 平移,+20°/-30° 倾斜

  • 变焦: 12 倍光学/ 4 倍光学

  • 焦点:自动

  • 红外探测器:是

  • 输入/输出: MINI-HDCI

  • 尺寸: 8.58" x 5.43" x 4.65"


  相关资讯